כא

כא וכל זה בבית יד של סכין שמשתמשין חמץ בגוף הסכין ורוב הפעמים מגיע תשמיש החמץ גם בהבית יד של סכיןקלד אבל שאר כל הכלים שיש בידותיהן גומות וסדקים וחלודה אין צריך לנקרן כלל ואפילו אם לא הגעיל כלל את הידותקלה ותחבן בפסח לתוך התבשיל הרי זה מותר באכילהקלו כיון שאין דרך להשתמש חמץ בידות הכלים ומכל מקום לכתחלה צריך להגעיל גם את הידותקלז ע"י עירוי מכלי ראשון לכל הפחותקלח לפי שלפעמים כשמדיחין את הכלים מלכלוך חמץ שבהן בתוך מים חמין נבלע קצת מלכלוך החמץ לתוך הידותקלט:


קלד) ט"ז ס"ק [יז] (בודאי נגע).

קלה) רק הכלים, שמועיל לב' הדעות דלקמן סכ"ב.

קלו) איסור והיתר כלל נח דין מד. רמ"א סי"ב.

קלז) מרדכי רמז תקעז. טור ושו"ע סי"ב.

קלח) רמ"א שם.

קלט) ב"ח סי"ב ד"ה וכל הכלים. פר"ח סי"ג. ח"י ס"ק מ.