כב

כב ואם לא הגעיל כלל אפילו את גוף הכלי ותחב את יד הכלי לתוך התבשיל יש אוסרין את התבשיל אם הכלי וידו הן של מתכות לפי שכשנשתמש חמץ בחמין בגוף הכלי נבלע החמץ גם ביד הכלי שכל מתכת שחם מקצתו חם כולוקמ וכמו שנבלע החמץ בהיד על ידי גוף הכלי כך הוא נפלט ממנו על ידי גוף הכליקמא אבל כשלא הגעיל אפילו את גוף הכלי הרי נשארה בליעת החמץ בתוך היד ונפלט ממנו לתוך התבשילקמב ויש חולקין על זהקמג ואומרים שאף על פי שכל מתכת שחם מקצתו חם כולו אף על פי כן הבלוע שבמקצתו אינו מתפשט בכולו על ידי חום זה ויש לסמוך על דבריהם במקום הפסד מרובה או במקום מניעת שמחת יו"ט:


קמ) גמרא עד, א.

קמא) בדק הבית בית ד שער ד (לח, א). טור יו"ד סי' קכא. רמ"א שם ס"ז. ט"ז [ס"ק יז, שפסק כטור שם. וראה ט"ז] ביו"ד סי' קכא ס"ק ז (שפסק כהרשב"א בתורת הבית הקצר בית ד שער ד (לה, א), והשו"ע שם ס"ז, שגם ההגעלה במקצת אינה מועילה, וכ"ה דעת המ"א כאן ס"ק כד, וא"כ אסור גם לעיל סכ"א). וראה לקמן סע"ה, שגם לדעה זו, חם מקצתו חם כולו אינו יכול להפליט ולהוליך למקצת השני ולאסור המאכל, וש"נ. וראה הערות לשו"ע אדה"ז (כאן ושם). פסקי אדמו"ר הזקן ע' 141.

קמב) ראה הערות לשו"ע אדה"ז.

קמג) ש"ך שם ס"ק יז (בשם תשובת מהר"ם מ"ץ, וים של שלמה חולין פ"ז סי' מא, וכמה פוסקים). פר"ח שם ס"ק טו. וכ"ה בש"ך סי' צד ס"ק ג וס"ק כח. פר"ח שם ס"ק ג וס"ק כד (והיא סברא הראשונה שבמ"א כאן ס"ק כד). וראה קובץ דברי תורה יח ע' צו ואילך.