כג

כג הנדן של סכינים שמכניסין לתוכו סכין של חמץ כל השנה אין הגעלה מועלת לו להכשירו להכניס לתוכו סכין של פסחקמד לפי שאי אפשר לנקרו ולנקותו היטב מן החמץ בעין שנדבק בו כי עמוק עמוק הוא מי ימצאנוקמה אלא א"כ פותח את התפירות ומגרדו יפה יפהקמו (שאז אפילו הגעלה אין צריך):


קמד) מהרי"ל הל' הגעלה (ע' כג). רמ"א ס"ג.

קמה) מטה [משה] סי' תקמו. אליה זוטא ס"ק ה.

קמו) מ"א ס"ק ח. וראה גם לקמן סי' תנג סכ"ד.