כו

כו וכלים שנשתמשו בהם חמץ על ידי עירוי מכלי ראשון כגון קערות אין צריך להגעילן בתוך כלי ראשון אלא די להם שיערו עליהם רותחין מכלי ראשון כדרך תשמישןקסז (ואף על פי שלפעמים כופין קערה על גבי אלפס שאצל האשקסח ועולה ההבל מהתבשיל שבאלפס ונבלע בהקערהקסט ונמצא שנבלע בה חמץ לפעמים על ידי חום כלי ראשון מכל מקום כיון שרוב תשמיש הקערות הוא לערות לתוכן מכלי ראשון הרי נכשרין גם כן על ידי עירוי מכלי ראשון שאנו הולכים בכל כלי אחר רוב תשמישוקע).

ויש חולקיןקעא על זה ואומרים כיון שלפעמים משתמשין חמץ בקערות על ידי חום כלי ראשון צריך להגעילן גם כן בתוך כלי ראשון כי איך תועיל הגעלת עירוי מכלי ראשון להפליט מן הקערה מה שבלוע בה לפעמים על ידי חום כלי ראשון עצמו:


קסז) תוס' שבת מב, ב סד"ה אבל. טור ושו"ע ס"ה-ו. וראה לעיל סי' קסח סי"ח שיש מחלוקת אם עירוי מבשל ככלי ראשון או ככלי שני, וש"נ.

קסח) מחזור ויטרי הל' פסח (ע' 256). לבוש ס"ו.

קסט) כדלקמן סמ"א וש"נ.

קע) רי"ף פ"ב (ח, ב). רמב"ם פ"ה הכ"ד (שהתירו בסתם הגעלת קערות בעירוי, לפירוש המ"א ס"ק ג). שו"ת רשב"א ח"א סי' שעב ותתיז (שהלכו אחר עיקר תשמיש). ר"ן שם דיבור הראשון. שו"ע ס"ו. והיינו כשאינן בני יומן מאז השתמש בהם בכלי ראשון, כדלקמן סל"א וסע"ב.

קעא) מחזור ויטרי שם. תוס' ע"ז עד, ב סד"ה דרש. ראבי"ה סי' תסד (ע' 81). הגהות מיימוניות פ"ה הכ"ד אות ה. טור ורמ"א ס"ו.