כז

כז ולענין הלכה יש להחמיר לכתחילה כסברא האחרונה וכן נוהגיןקעב ואין לשנות.

ואם הקערה היא גדולה שאי אפשר לו להגעילה בתוך כלי ראשון יתן עליה אבן מלובן ויערה עליה מים רותחין מן כלי ראשוןקעג ויעביר עליה האבן על פני הקערה כדי שירתיח את כל המים שעירה עליה ויהיה חומם כל כך גדול כחום כלי ראשוןקעד וכן יעשה בכל הצריך הגעלה בכלי ראשון.

אבל כלי קטן שיכול להכניסו בתוך כלי ראשון וכן קערות קטנות אין להגעילן על ידי עירוי ואבן מלובןקעה לפי שיש חולקיןקעו על זה ואומרים שהגעלה כזו אינה חשובה כהגעלה בתוך כלי ראשון.

ואפילו קערה גדולה אם יש לה אוגנין ובליטות כעין כפתורים ופרחים אין לה תקנה על ידי עירוי ואבן מלובן שאי אפשר להעביר האבן על פני כולהקעז:


קעב) שו"ת הרשב"א שם (אף בכוסות דלקמן סע"ב). דרכי משה ס"ק ו. רמ"א ס"ו. וראה גם לקמן סל"ב וסע"ב. ולענין דיעבד ראה לקמן סכ"ח וסל"א.

קעג) לכתחלה, כדלקמן ס"ל.

קעד) מרדכי רמז תקפא. אגור סי' תשמב. איסור והיתר כלל נח דין ע. מהרי"ל הל' הגעלה (ע' כ). רמ"א שם. וכ"ה לקמן סמ"ה (במדוכה) וסנ"ח (בשלחנות). וראה גם סי' תנב ס"א וסכ"ד. אג"ק אדמו"ר מוהרש"ב ח"ה ריש ע' רכח.

קעה) לבוש ס"ו.

קעו) ב"ח רס"י תנב (שאינו מועיל אלא במקום שצריך עירוי). הובא במ"א ס"ק יח. פר"ח סט"ז. וראה גם לקמן ס"ל וסמ"ה.

קעז) מ"א שם. ח"י ס"ק לה.