כח

כח וכל זה לכתחילה אבל בדיעבד שכבר הגעיל את הקערות וכיוצא בהן על ידי עירוי מכלי ראשון בלבד בלי אבן מלובן והשתמש בהן בפסח בחמין יש לסמוך על סברא הראשונה ומותר לאכול חמין הללו בתוך הפסחקעח.

והוא שהגעילן על ידי עירוי מכלי ראשון עצמו או שהכניס כלי ריקן לתוך כלי ראשון רותח ואחר שנשאבו המים לתוך הכלי ריקן השהה מעט את הכלי ריקן בתוך הכלי ראשון עד שהמים שנשאבו לתוכו העלו רתיחהקעט בתוכו ואחר כך הוציאו מתוך הכלי ראשון ועירה ממנו על הקערות שדין עירוי זה כעירוי כלי ראשון עצמוקפ (דכיון שכלי זה שהה בתוך הכלי ראשון עד שהמים שנשאבו לתוכו העלו רתיחה בודאי נתחממו דופני כלי זה חום גדול ואף לאחר שהוציאו עם המים שבתוכו מתוך הכלי ראשון הרי דפנותיו מעמידין את חום המים שבתוכוקפא ולפיכך דין כלי זה כדין כלי ראשון עצמוקפב) אבל אם לא שהה בתוך הכלי ראשון כשיעור הזה יש להסתפק בו אם דינו ככלי ראשון עצמו או לאו והולכין בו להחמירקפג כמו שנתבאר ביורה דעה סי' ק"זקפד לפיכך אם עירו מהרותחין שבתוכו על קערות שנשתמש בהן על ידי עירוי מכלי ראשון עצמו לא עלתה להם הגעלה ואוסרין את החמין שנשתמשו בהן בפסח:


קעח) ח"י ס"ק לב. וראה לקמן סל"א.

קעט) מהרי"ל הל' הגעלה (ע' יט). מ"א סי' תנב ס"ק ט. ח"י שם ס"ק יד. אליה [רבה] כאן ס"ק טז. וראה פס"ד צמח צדק קעח, ב. קפג, א. שו"ת יו"ד סי' עד (בקיצור).

קפ) תוס' ע"ז לג, ב ד"ה קינסא (שר"י מסופק). רא"ש שם פ"ב סוס"י כב (שר"י סובר דהוה ככלי ראשון). טור יו"ד סי' קלה (וראה ט"ז סי' צב סוף ס"ק ל שכן היתה גירסתם בתוס').

קפא) כדלעיל סי' שיח סי"ט וש"נ.

קפב) ט"ז ביו"ד סי' צב ס"ק ל (אף שלמעשה מסיק להחמיר כגירסתינו בתוס' הנ"ל שמסתפק). וראה שערי יורה דעה ע' רצז.

קפג) איסור והיתר כלל כז דין ב. ש"ך סי' קז ס"ק [ז]. וראה פס"ד צמח צדק קעח, א. קפג, א. פסקי אדמו"ר הזקן ע' 127.

קפד) סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו, וראה ש"ך שם.