כט

כט ואפילו אם עירה על הקערה מכלי ראשון עצמו לא עלתה להם הגעלה אלא אם כן נזהר שלא יפסוק הקילוח מן הכלי ראשון קודם שנגע הקילוח בגוף הקערהקפה שכל קילוח שנפסק ואינו מחובר לכלי ראשוןקפו הרי נתקרר ונתמעט חומו מחום קילוח שהוא מחובר לכלי ראשוןקפז לפיכך אין קילוח זה מפליט מן הקערהקפח מה שנבלע בה על ידי קילוח המחובר להכלי ראשון שהוא מקלח ממנו:


קפה) מהרי"ל הל' הגעלה (ע' יט). מ"א סי' תנב ס"ק ט. ח"י כאן ס"ק כט.

קפו) ראה רמ"א יו"ד סי' צב ס"ז (דהוי ככלי שני).

קפז) ראה ש"ך סי' צג ס"ק ו (בטיפה).

קפח) ראה ש"ך סי' קה ס"ק ה (אם מפליט או מבליע כדי קליפה). וראה פסקי אדה"ז ע' 24.