ג

ג אם שכח בערב פסח ולא שפשף את הכלים מחמץ הדבוק בהן ונזכר בתוך הפסח אם הוא חול המועד (אבל בשבת ויום טוב אסור ליגע בהחמץ אפילו כדי לבערו כמו שנתבאר בסימן תמ"וכ ע"ש) צריך לשפשפן מיד שנזכרכא ואין חוששין שמא ישכח ויאכל מהחמץ בשעה שנוגע בו כשמשפשפו מטעם שנתבאר בסי' תל"הכב ואם עבר הפסח ולא שפשפן צריך לשפשפן לאחר הפסחכג להעביר מהן החמץ הדבוק בהן שהוא אסור בהנאה מפני שעבר עליו הפסח:


כ) סעיף ה.

כא) ח"י ס"ק ד. ואם הוא פחות מכזית ראה לעיל סי' תמב סכ"ח. וראה מ"מ וציונים.

כב) סעיף ב, וש"נ.

כג) ח"י שם. וכדלעיל שם ס"ד.