ל

ל אבל כשמגעיל על ידי אבן מלובן אין נוהגין ליזהר בכל זהקפט שאף שנפסק הקילוח קודם שמגיע להקערה ונתקרר מעט הרי הוא חוזר ומרתיח על ידי אבן המלובן וכן אם אפילו אינו מערה על הקערה מהכלי ראשון עצמו אלא מערה מהכלי ראשון לכלי אחר ומאותו כלי מערה על הקערה הרי זה מותרקצ שאבן המלובן הוא מרתיח את המים ומחמם אותם חום גדול כחום כלי ראשון ומכל מקום לכתחלה טוב להחמיר וליזהר בכל זה אף כשמגעיל על ידי אבן מלובןקצא שהרי יש אומריםקצב שאבן המלובן אין לו כח להרתיח את המים ולחמם אותם חום גדול כחום כלי ראשון:


קפט) ט"ז. ח"י סי' תנב ס"ק יד.

קצ) איסור והיתר כלל נח דין ע. דרכי משה ביו"ד סי' קכא ס"ק ז.

קצא) משמעות רמ"א ס"ו (מכלי ראשון). ט"ז ביו"ד סי' קלה ס"ק יט (דוקא מכלי ראשון כו' לכתחלה).

קצב) ב"ח רס"י תנב. הובא במ"א ס"ק יח. פר"ח סט"ז. וכדלעיל סכ"ז.