לא

לא וכל זה כשהקערה אינה בת יומה מתשמיש כלי ראשוןקצג דהיינו שלא כפוה על אלפס רותח בתוך מעת לעת להגעלה זו שכל מה שנבלע בה על ידי כלי ראשון קודם מעת לעת להגעלה זו הוא נותן טעם לפגם ואין צריך להגעילה ולהפליטה כלל מן הקערה מן התורה אלא מדברי סופריםקצד וחכמים הקילו לילך אחר רוב תשמיש הכלי לפי סברא הראשונהקצה אבל אם היא בת יומה מתשמיש כלי ראשון צריך להגעילה בתוך כלי ראשון ממש לדברי הכל ואפילו בדיעבד אוסרתקצו החמין שנשתמשו בה בתוך מעת לעת לתשמיש כלי ראשון אם הגעילה על ידי עירוי בלא אבן מלובן:


קצג) שו"ת הרשב"א סי' שעב, שאז הולכים אחר רוב תשמיש (לדעה הא' דלעיל סכ"ו), ואז מתירים בדיעבד (כדלעיל כח). וכ"ה לקמן סע"ב. וראה לקמן סל"ג (לענין נאסר בכלי שני שלא הגעילו כלל) שאז יש לסמוך על האומרים (לעיל סי' תמז ס"ח) שנותן טעם לפגם מותר אף בפסח.

קצד) יו"ד סי' קכב ס"ב.

קצה) דלעיל סכ"ו.

קצו) שו"ת רמ"ע מפאנו סי' צו. עולת שבת ס"ק ז. פר"ח ס"ו. ח"י ס"ק לא.