לב

לב וכלים שנשתמש ונבלע בהן חמץ כל השנה על ידי חום כלי שני כגון כפותקצז שאינן מיוחדין להגיס הקדירה או להוציא בהן תבשיל מהקדירה אלא רוב תשמיש המיוחד להם הוא לאכול בהם מהקערה שהיא נקראת כלי שני (לאחר שנפסק הקילוח מהכלי ראשוןקצח) הרי הן נכשרין על ידי הגעלה בכלי שני דהיינו שיערה רותחין מכלי ראשון לתוך כלי שני וישים הכפות בתוך הרותחין שבכלי שניקצט.

ולהאומריםר שאין הולכים בכלים אחר רוב תשמישן צריך להגעיל כל כף וכף בתוך כלי ראשון שלפעמים מגיסין בו הקדירה או מוציאין בו תבשיל מהקדרה וכן נוהגיןרא ואין לשנות:


קצז) מ"א ס"ק יג.

קצח) ראה לעיל סכ"ט.

קצט) רי"ף פ"ב (ח, ב). רמב"ם פ"ה הכ"ד. רא"ש פ"ב סי' ז (שהתירו בסתם הגעלת קערות בכלי שני, וכפירוש המנחת יעקב כלל לג ס"ק לג). טור ושו"ע ס"ה. והיינו כשאינן בני יומן מאז השתמש בהם בכלי ראשון, כדלעיל סל"א וש"נ.

ר) לעיל סכ"ו וש"נ.

רא) שו"ת הרשב"א ח"א סי' שעב (אף בכוסות דלקמן סע"ב). רמ"א ס"ו.