לד

לד במה דברים אמורים בחום כלי שני עצמו דהיינו הכפות שבלעו חמץ על ידי חום כלי שני דהיינו בתוך הקערה שהוא כלי שני אבל עירוי מכלי שני כגון רוטברח חם שהיד סולדת בו של חמץ שבתוך הקערה שנשפך על דבר היתר בפסח אין להחמיר בורט ודי לו בהדחה אף על פי שאין כאן נותן טעם לפגם ואין צריך לומר שחום כלי שלישי ורביעי אינו אוסר בפסח אף שהיד סולדת בו.

ומכל מקום אין להקל בזה אלא אם כן יש הפסד מרובה או מניעת שמחת יום טוב כיון שיש מחמיריןרי אף בשאר איסורים בכל חום שהיד סולדת בו אף שהוא כלי שלישי ורביעי שאף שאין לו כח לבשל מכל מקום יש לו כח להבליע ולהפליט אם כן על כל פנים בחמץ בפסח יש לנהוג כמותםריא שהרי יש מחמירין בחמץ בפסח אפילו בצונן כמו שיתבאר בסי' תס"זריב:


רח) ולענין גוש, ראה לעיל סי' רנג קו"א סוף ס"ק יא, וש"נ.

רט) מ"א סי' תמז סוף ס"ק ט.

רי) פר"ח יו"ד סי' סח ס"ק יח ד"ה הנה הר"ן. וראה הערות לשו"ע אדה"ז. יגדיל תורה (נ.י.) ה ע' עו. פסקי אדה"ז ע' 28.

ריא) מ"א ס"ק ג (לענין כלי שני).

ריב) סעיף כט.