לז

לז ולענין הלכה במחבת הבלוע משאר איסורין יש להחמיר לכתחילה כסברא הראשונה אבל מחבת הבלוע מחמץ יש להקלרכז כסברא האחרונהרכח שהרי יש אומרים שכל הכלים אפילו תשמישן על ידי האור בלבד די להם בהגעלה לפסחרכט.

ואם המחבת היא ארוכה ואי אפשר להכניסה כולה כאחת בתוך כלי ראשון יכניס חציה והופכה ומכניס חציה האחרתרל ואם היא ארוכה ביותר שאף אם יכניסנה חצאין ישאר באמצעיתה מקום שלא נגעל ילבן אותו מקום באוררלא או ישים עליו גחלים עד שאם יגע אדם בצד החיצון כנגד אותו מקום יהיה היד סולדת בורלב וכן יעשה בשאר כל הכלים שהן ארוכין ביותר:


רכז) שו"ע יו"ד סי' קכא ס"ד. ט"ז שם ס"ק ג. ש"ך שם ס"ק ח.

רכח) טור ושו"ע סי"א (להתיר בהגעלה). עי' בח"י ס"ק יד, ס"ק כב וס"ק לח (שבמקום שיש עוד צד להקל מצרפים סברא זו). וכדלעיל סי"ג וש"נ.

רכט) ח"י שם. ט"ז שם.

רל) תורת הבית הקצר בית ד שער ד (לה, א). טור ושו"ע שם.

רלא) טור ושו"ע שם.

רלב) ס' התרומה סי' קסא, בשם ר"י.  תוס' ע"ז לג, ב ד"ה קינסא, בשם רבנו משה מקוצי, בסמ"[ג] ל"ת קמח (נה, א). שו"ת הרא"ש כלל יט ס"ז. טור ושו"ע יו"ד סי' קלה סי"ד. תשובות הרא"ם ח"א סי' מג. מרדכי סוף ע"ז רמז תתס. הובא בב"י ד"ה והליבון. מ"א ס"ק כז. פר"ח ס"ד וסוף ס"ה. וראה גם לעיל ס"י וש"נ.