לח

לח כל כלי שיש בו טלאי (אם הטלאי הוא בצד פנימי של הכלירלג) אינו נכשר בהגעלה עד שיסיר את הטלאי קודם ההגעלה לפי שהבלוע שבעובי הכותל תחת הטלאי אינו נפלט לגמרי מן הכלי על ידי הגעלהרלד שהטלאי מעכב על הרותחים שבתוך הכלי ואין בהם כח להפליט הבלוע שמעבר לטלאי (ואפילו אם מכניס כל הכלי לתוך רותחין ונמצא שהרותחין מגיעין גם בצד החיצון של הכלי שאין שם טלאי אף על פי כן אין בהן כח להפליט הבלוע משםרלה לפי שכבולעו כך פולטו והאיסור נבלע בצד הכלי מצד הפנימי שלו ששם הוא דרך תשמישו וצריך להפליט האיסור גם כן מצד הפנימירלו של הכלי על ידי הרותחין שבתוך הכלי וכיון שיש שם טלאי אין כח ברותחין שבתוך הכלי להפליט כל האיסור שמעבר לטלאי) בפעם אחת אלא נפלט הוא מעט מעט ועל ידי הגעלה זו נפלט מעט וכשישתמשו בו בפסח יהיה חוזר ונפלט מעטרלז ולפיכך אין לו תקנה אלא שילבן מקום הטלאי ליבון גמור כדינורלח שהאש שורף את כל הבלוערלט אף שמעבר לטלאי שבתוך הכלי ואם הוא כלי של עץרמ אין לו תקנה עד שיסיר הטלאי קודם ההגעלה.

במה דברים אמורים כשקדמה בליעת האיסור בכלי להטלאירמא דהיינו שקודם ששמו הטלאי בכלי כבר נשתמש ונבלע איסור בכלי במקום הטלאי ואותו בלוע כשמשימין עליו טלאי אינו נפלט לגמרי מן הכלי על ידי הגעלהרמב אבל אם קדם הטלאי לבליעת האיסור בכלי דהיינו ששמו הטלאי בכלי כשהיה הכלי חדש שלא נבלע בו איסור עדיין או אפילו נבלע בו איסור אלא שהגעילו והכשירו קודם ששמו בו את הטלאירמג ואחר כך חזר ונשתמש בו איסור וכן אפילו אם לא הגעילו עד לאחר שימת הטלאי אלא שבשעה שהגעילו ליבן את מקום הטלאי כדינו ואח"כ חזר ונשתמש ונבלע בו איסור כל זה נקרא קדם הטלאי לבליעת האיסור בכלירמד והרי הוא נכשר על ידי הגעלה ואף הבלוע שתחת הטלאי נפלט על ידי הגעלה זו כיון שהוא נבלע שם כשהיה הטלאי כבר שם מודבק בכלי הרי הוא נפלט גם כן כשהטלאי מודבק בכלי דכבולעו כך פולטו ומכל מקום אם אין הטלאי מודבק לכלי יפה אלא יש שם קצת סדק וגומא בענין שיש לחוש שמא נכנס שם תחת הטלאי קצת משהו מממשות האיסוררמה צריך להניח גחלים בוערות על הטלאירמו (וישהה אותם עד שאם יגע אדם בצד החיצון כנגד אותו מקום יהיה היד סולדת בו או עד שאם יניח שם קש או חוט יהיו נשרפיןרמז לפי המנהג שנתבאר למעלהרמח) כדי שישרוף ממשות האיסור שתחתיו אם ישנו שם או ירחיב הסדק הרבה כ"כ עד שיוכל לנקר בתוכו יפה ולהוציא כל מה שבתוכורמט.

ויש אומריםרנ שאפילו אם קדמה בליעת איסור להטלאי הרי הוא נכשר בהגעלה שההגעלה מפלטת אף הבלוע שמעבר לטלאירנא אלא שאם קדם תשמיש האיסור בכלי להטלאי והטלאי הוא במקום שמשתמשין בו בקבע דהיינו מצד הפנימי של הכלירנב אנו חוששין שמא נשאר משהו ממשות החמץ בכלי תחת הטלאי ולפיכך אף אם הוא מודבק יפה להכלי צריך להניח גחלים על הטלאי כדי שישרוף ממשות האיסור שתחתיו או יגביהנו מעט בענין שיוכל לנקר תחתיו יפהרנג אבל אם קדם הטלאי לבליעת האיסור בכלי אין צריך להניח עליו גחלים אלא אם כן אינו מודבק יפה להכלירנד.

ולענין פסק הלכה יש להקל כסברא האחרונהרנה ומכל מקום במקום שאפשר טוב לחוש לסברא הראשונהרנו:


רלג) חמד משה סט"ו. וראה גם לקמן בסוף הסעיף לדעה הב' (שהחשש הוא שמא נשאר משהו ממשות תחת הטלאי). וכ"ה לעיל סי"ז (לענין חלודה).

רלד) רא"ש פ"ב סי' ז. ובשו"ת כלל יד ס"א. טור ושו"ע סי"ג (ולדעה הא' מודה לטעם זה גם הרשב"א בשו"ת ח"א סי' שעא, כשקדמה הבליעה לטלאי).

רלה) כקושית הפר"ח סי"ג.

רלו) כדלקמן סי' תנב ס"ב, וכדלעיל ס"ח (לענין ליבון).

רלז) רא"ש שם. עולת שבת סי"ג.

רלח) ב"ח סי"ב ד"ה מחבת (שלא התיר בשו"ת הרשב"א שם בליבון קל ע"י גחלים, אלא כשקדם הטלאי לבליעה). מ"א ס"ק כז.

רלט) בדק הבית בית ד שער ד (לז, ב) ד"ה עוד כתב וכלי חרס. איסור והיתר הארוך כלל נח אות יט.

רמ) ראה שו"ת הרשב"א שם. שו"ע שם.

רמא) ראבי"ה סי' תסד (ע' 87). מרדכי רמז תקעח. טור ושו"ע שם.

רמב) רא"ש שם. שו"ע [אוצ"ל: עולת שבת] שם.

רמג) מ"א ס"ק כו.

רמד) ח"י ס"ק מב. עולת שבת סוף סי"ג. וראה פרישה ס"ק ג.

רמה) ט"ז ס"ק יח. ח"י סוף ס"ק מב (אף לדעה הב', וכדלקמן בסוף הסעיף).

רמו) שו"ת הרשב"א שם, לפירוש הב"ח והמ"א שם (דמיירי בקדם הטלאי לבליעה).

רמז) מ"א שם, בדעת הרשב"א שם (שסגי בליבון קל, וא"כ תלוי בב' אופני ליבון קל, כנהוג במקום שיש סדק או חלודה).

רמח) סט"ז וסי"ט.

רמט) רשב"א שם. שו"ע שם.

רנ) רשב"א שם, לפירוש הב"י בשו"ע, ופר"ח סוף סי"ג, וח"י ס"ק מב (דאיירי בקדמה בליעה לטלאי).

רנא) שהרשב"א (דקיי"ל כוותיה) לא ס"ל הטעם שהובא בתחלת הסעיף מהרא"ש וטור ושו"ע, בקדמה בליעה לטלאי לא נאסר (אלא מטעם ממשות האיסור, שבזה סגי בליבון קל בגחלים).

רנב) ראה גם בתחלת הסעיף, לדעה הא' (שהבלוע שתחת הטלאי אינו נפלט לגמרי).

רנג) רשב"א שם. שו"ע שם.

רנד) ט"ז וח"י שם (אף לדעה הב' שלפנינו).

רנה) שגם בקדמה בליעה לטלאי סגי בליבון קל.

רנו) שאז צריך ליבון גמור.