ד

ד יש נוהגין לסדר כלי בדיל של חמץ בתוך הבית בגובה הכותל במקום שאין יד אדם מגעת לשם והם סדורין שם כל ימי הפסח לנויכד ואין למחות בידםכה ואע"פ שכל דבר שגזרו עליו חכמים מחמת חשש שמא ישכח וישתמש בו לא חלקו בגזירתם ואסרו אפילו הגביה אותו דבר עשר קומותכו כמו שנתבאר בסימן רע"הכז וסי' ש"זכח מכל מקום כיון שאיסור זה שאסור להשהות כלי חמץ בתוך הבית בפסח לא גזרו עליו חכמי הגמרא אלא חכמי הדורות האחרונים הוא שהחמירו כן לפיכך אין להחמיר בו כל כך ובפרט שעל פי הרוב אין הכלים בני יומן מבליעת החמץ בשעה שמסדרין אותם בערב פסח בגובה הכותלכט זהו טעם המנהג ומכל מקום המחמיר להצניען במקום צנוע תבוא עליו ברכהל:


כד) ראה לקמן סי' תעב ס"ו.

כה) ח"י ס"ק ז (והכי נהוג).

כו) ב"ח ס"א ד"ה ומ"ש וטוב.

כז) סעיף ב.

כח) סעיף כב.

כט) מנחת יעקב כלל יז ס"ק יא, בשם חותנו מוה"ר וואלף שפירא.

ל) מ"א ס"ק ב. פר"ח ד"ה ומ"ש ומצניען.