מ

מ רושם שהאומנים עושים בתוך הכלי להכיר מעשה ידיהם הרי הוא נכשר בהגעלה מאחר שנעשה כשהכלי היה חדש הרי קדם הוא לבליעת האיסור בכלירסב וכבולעו כך פולטורסג ובלבד שינקר אותו היטיברסד או יניח עליו גחליםרסה:


רסב) הגהת איסור והיתר כלל נח דין סח. רמ"א סי"ג.

רסג) לבוש סי"ג.

רסד) כדלעיל סל"ח.

רסה) מ"א ס"ק כח. ח"י ס"ק מג.