מז

מז עריבה שלשין בהשלא ומשהין בה העיסה עד שתחמיץשלב הרי היא כבית שאור שבולע אפילו בצונן ולפיכך אין לשין בה מצה עד שיגעילנה בכלי ראשון וכן הדף שעורכין עליו החמץ כל השנהשלג בתדירות דינו כבית שאור ואין עורכין עליו מצה עד שיגעילנו בכלי ראשון (אבל השולחנות שאין עורכין עליהם חמץ בתדירות אלא לפרקים אין דינם כבית שאורשלד כמו שיתבארשלה).

ואפילו אם רוצה לקלפו בכלי אומנות אין מועיל לו ולא לשאר כלי עץ הצריך הגעלהשלו לפי שההגעלה מפלטת ממנו כל הגיעול הבלוע בכל עביו מעבר לעבר משא"כ קילוף בכלי אומנותשלז:


שלא) גמרא מימרא דרבא שם ל, ב. רש"י שם ד"ה אגני. טור ושו"ע סי"ז.

שלב) גמרא שם. רמב"ם פ"ה הכ"א. לבוש סי"ז.

שלג) טור ושו"ע שם.

שלד) רבנו ירוחם נתיב ה ח"ב (מ, ג) בשם הרשב"א. הובא בב"י ד"ה והעריבה.

שלה) ראה לקמן סעיף נח.

שלו) שו"ת מהר"י ווייל סי' קצג. רמ"א סי"ז.

שלז) מהר"י ווייל שם. מ"א ס"ק לב.