מט

מט כל הכלים ששמשו בקמח כל השנה אפילו להגעילן אין צריך מעיקר הדיןשנא כדין כלים שנשתמש בהם חמץ בצונן שמותר להשתמש בהם בפסח אפילו בחמין בלא הגעלהשנב ואין צריך לומר שמותר ללוש בהם או להשתמש בהם שאר תשמישי צונן רק שיזהר להדיחם ולשפשפם במים יפה יפה קודם שישתמש בהם ואפילו הנפה שריקדו בה קמח של חמץ כל השנה שאף שהיא כולה מלאה נקבים וחריצים אף על פי כן מותר לרקד בה קמח בפסח בלא הגעלהשנג אלא שצריך לדקדק בה מאוד לנקותה מן הקמח של חמץ הדבוק ונסרך בנקבי אריגת הנפה והדבוק בעץ המסבב את האריגה וידיח וישפשף אותם במים יפה יפהשנד והוא הדין לשאר כל כלי הקמח וכלי הלישה שהשפשוף בהם עיקר גדולשנה:


שנא) ב"י ד"ה כתב הכל בו. אליה רבא ס"ק לו.

שנב) כדלעיל סמ"ג.

שנג) ב"י שם.

שנד) כל בו סי' מח (י, ב). שו"ע סי"ח.

שנה) כל בו שם. שו"ע שם.