ה

ה נכרי המוכר כלים חדשים בשוק בין של חרס בין של מתכות בין של זכוכית לוקחין ממנו כל כלי שהוא נראה חדש ואין חוששין שמא נשתמש בו הנכרי פעם אחת שכל כלי העשוי למכור אין משתמשין בו כלללא.

אבל אם נכנס לבית הנכרי ליקח ממנו כלים חדשים לא יקח אלא כלי חדש שמכיר בו היטיב שלא נשתמש בו עדיין אבל אם יש להסתפק שמא נשתמש בו פעם אחת אף שהוא נראה חדש אין ללקחולב אלא אם כן הנכרי מסיח לפי תומו שלא נשתמש בו עדייןלג או שהוא לוקח כלי אחד מתוך הרבה כליםלד כמו שנתבאר ביורה דעה סימן קכ"ב ע"ש לפי שיש לחוש שמא עשאו הנכרי לצורך עצמו וכבר נשתמש בו פעם אחת ואחר כך נמלך למכרו לישראל הבא אליו.

ומכל מקום בכלי זכוכיתלה יש להתיר לקנות הצלולים אפילו אין הנכרי מסיח לפי תומו ואינו לוקח כלי מתוך הכלים דכיון שהם צלולים בודאי לא נשתמש בהם עדייןלו:


לא) איסור והיתר כלל נח דין מו. ח"י ס"ק ב. ש"ך יו"ד סי' קכא ס"ק טו. דרכי משה שם ס"ק ב.

לב) ח"י שם. דרכי משה שם, בשם שו"ת הרשב"א ח"א סי' תצז.

לג) רשב"א שם. דרכי משה שם. שו"ע יו"ד סי' קכב סי"א. וכדלקמן סי' תקיג סט"ו שבכל איסורי דברי סופרים סומכים על נכרי מסיח לפי תומו (רשב"א שם. ש"ך שם ס"ק י). וראה קובץ דברי תורה יג ע' צו.

לד) רשב"א שם בשם רבנו יונה. דרכי משה שם. רמ"א יו"ד סי' קכב סי"א.

לה) ראה לקמן סע"ג.

לו) מהרי"ל הל' מאכלות אסורות בפסח (ע' קמ). ח"י ס"ק סו. וראה אג"ק אדמו"ר מוהרש"ב ח"ה ריש ע' רכה.