נ

נ וכל זה מעיקר הדין אבל כבר נהגו במדינות אלו שלא להשתמששנו בכלי עץשנז שהיה בו קמח תמידשנח אפילו על ידי הדחה ושפשוףשנט והגעלהשס שחוששין שמא נשאר משהו קמח דבוק בכלי.

אבל אם קודם הפסח החזיק בו מים איזה זמן נוהגין להשתמש בו על ידי הגעלה שהמים ששהו בתוכו הדיחו והעבירו כל החמץ הדבוק בו וכן כלי עץ שהיה בו משקה העשוי ממי סובין (שקורין בארש"ט במדינות רוסי"א) אין משתמשין בו אפילו על ידי הדחה ושפשוף והגעלה אלא אם כן החזיקו בו מים איזה זמןשסא.

אבל אם הוא כלי נחושת או בדיל או שאר מיני מתכות נוהגין להשתמש בהם על ידי הגעלה אף שלא החזיקו בו מים לפי שהוא יכול להעביר החמץ מהם על ידי הדחה ושפשוףשסב:


שנו) מהרי"ל הל' הגעלה (ע' כה). רמ"א סי"ח.

שנז) ח"י ס"ק נ.

שנח) שו"ת מהר"י ווייל רס"י קצג. ט"ז ס"ק כ. ח"י שם. וראה לעיל סי' תמב סל"א, שגם בזה טוב ליתנם לנכרי במתנה.

שנט) ראה לעיל סי' תמז סל"ד.

שס) ח"י ס"ק נא.

שסא) ט"ז שם.

שסב) ח"י ס"ק נ. פר"ח סי"ז. וראה לעיל סי' תמב סל"א, לחלק בין עריבה מחתיכה אחת לבין עריבה מנסרים רבים.