נא

נא וכן נוהגין שלא להשתמש בסלים ארוגים שהיה מונח בהם פתשסג או שאר חמץ ודאי (אבל אם נשתמש בהם דבר שאין בו אלא חשש חמץ כגון שמלח בהם בשר במלח שלא נבדק מחמץ מועלת להם הגעלה כמו שנתבאר למעלהשסד) אפילו נשרו במים ימים רבים לפי שחוששין שמא נשאר פירור חמץ בין נקבי האריגהשסה ולכך אפילו הגעלה אינה מועלת להם להשתמש בהן בחמיןשסו או אפילו בצונן בלא פריסת סדין בתוכם (אבל אם פרס סדין בתוכם מותר להניח מצה צוננת על הסדיןשסז קודם הפסח אבל בתוך הפסח טוב שלא להשתמש בהם כלל אלא ימכרם לנכרי או יטוחם בטיט קודם הפסח כמו שנתבאר בסי' תמ"בשסח ע"ש):


שסג) שו"ת מהר"י ווייל רס"י קצג. רמ"א סי"ח, ובסי' תמב סי"א. מ"א שם ס"ק יח.

שסד) סעיף לה.

שסה) כדלקמן סי' תנג סכ"ג-ה וש"נ.

שסו) אפילו בפריסת סדין (כפי שמועיל לעיל סמ"ח בעריבה).

שסז) כדלעיל סמ"ח (בעריבה קודם שהגעילן, וכ"ה כאן שאין ההגעלה מועלת).

שסח) סעיף לא.