נב

נב וכן כל כיוצא בזה משאר כלים הנקובים כגון הכיס של רחיים או הנפה נוהגין שלא להשתמש בהם אפילו על ידי הדחה ושפשוף והגעלהשסט.

ואפילו נפה חדשה שהתחילו לנפות בה קמח לפסח ונפל עליה מים אפילו על מקצתה אין לה תקנה להשתמש בה עוד אפילו על ידי הגעלה אלא צריך לקנות נפה אחרת חדשהשע:


שסט) רמ"א סי"ח.

שע) מהרי"ל הל' אפיית מצות (ע' עט). מ"א ס"ק לד. ח"י ס"ק נא. וראה גם לקמן סי' תנג סכ"ד (בשקים).