נה

נה הרחת (שקורין שובי"לשעח) שמכניסין בה הלחם לתנור ומוציאין בה מן התנור אינה נכשרת על ידי הגעלהשעט לפי שהיא בולעת מן החמץ על ידי חום האור בלבדשפ בלי שום משקה ולפיכך צריך ללבנה באור ליבון גמור כדינו כבולעו כך פולטו ואם היא של עץ אין לה תקנהשפא וצריך לקנות חדשהשפב ואפילו אם רוצה לקלוף הישנה בכלי אומנות ולהגעילה אחר כך אין מועיל כלוםשפג.

אבל אם רוצה להשתמש ברחת של פסח העבר אם ידוע לו שלא נשתמש בה חמץ כל השנה שהצניע אותה במקום מיוחד ונזהר לשמרה לפסח הבא אין צריך אפילו להגעילהשפד אם בשעה שגמר להשתמש בה בפסח העבר נזהר לנקרה היטיב שלא יהיה משהו בצק דבוק בה וגם עכשיו בשעה שרוצה להשתמש בה רואה אותה שהיא נקייה ומי שרוצה להחמיר על עצמו ולהגעילה לא טוב הוא עושה מפני הרואים שיראו אותו כשהוא מגעילה ואינן יודעין שהיא של פסח העבר ויאמרו שהגעלה מועלת לרחת של חמץשפה אלא אם רוצה להחמיר על עצמו יקנה לו חדשה ונכון לעשות כן למי שאפשר לו כי יש מחמיריןשפו ומי שאי אפשר לו יגעילנה בצנעה:


שעח) ט"ז ס"ק כא.

שעט) שו"ע סי"ט.

שפ) מ"א ס"ק לז.

שפא) הגהות מיימוניות (קושטא) פ"ה הכ"ג (קל, א).

שפב) שו"ע שם.

שפג) תרומת הדשן סוס"י קל. מ"א שם. ח"י ס"ק נד.

שפד) ט"ז שם. ח"י שם.

שפה) ט"ז שם.

שפו) מ"א שם. דרכי משה ס"ק יב, בשם מהרי"ב.