נו

נו אם הוציא מצה חמה מהתנור ברחת של חמץ אפילו הוא תוך הפסח די בקליפה שיקלוף תחתונית המצה שנגע ברחתשפז ואף על פי שאם נגע ככר של חמץ בככר של מצה חם צריך ליטול מקום מגעו בעובי כרוחב גודלשפח מכל מקום כאן שאין החמץ בעין אלא בלוע בתוך הרחת די בקליפהשפט לפיכך אם לא היתה הרחת נקיה ומודחת יפה אלא היה בה לכלוך חמץ בעין צריך ליטול בכל תחתונית המצה בעובי כרוחב גודל ואם הוציא ברחת זו עוד מצות מן התנור אין צריך ליטול מהן כרוחב גודל אלא די להם בקליפה לפי שהלכלוך שעל פני הרחת כבר נתקנח במצה הראשונה ואם יש בלכלוך זה חשש שמנונית כגון שאפו ברחת זו עוגות של חמץ עם שומןשצ הרי מצה הראשונה כולה אסורה אף אם יש בעוביה הרבה יותר מרוחב גודל מטעם שנתבאר בסימן תמ"זשצא והאחרונים די להם בקליפהשצב.

ואם נתערבו בהרבה מצות אחרות כשרות הרי הן בטילות ברובשצג אם נתערבו בערב פסחשצד או קודם ורוצה לאכלם קודם כניסת ליל ט"ו (פירוש שרוצה לבשלם קודם שיאכלם שאסור לאכול בערב פסח מצה שאין מבושלתשצה) כמו שנתבאר כל זה בסי' תמ"זשצו:


שפז) מ"א ס"ק לז.

שפח) כדלעיל סי' תמז ס"ה.

שפט) ש"ך סי' קה ס"ק כג, ובסי' צד ס"ק לג. וכ"ה לקמן סס"ו. סי' תצד סט"ז. וראה פסקי אדה"ז ע' 155. ולענין מכלי לכלי, ראה לעיל סמ"א שאינו אוסר כלל. ולענין ממאכל שבלוע בו איסור למאכל, ראה לקמן סי' תסא סי"ח, וסי' תסז סנ"ב.

שצ) ראה לעיל סי' תמז ס"ה וס"ט, וראה פעמי יעקב לג ע' לה.

שצא) סעיף ו.

שצב) מ"א בסוף דבריו (אפילו נאפו בה עוגות של חמץ עם שומן). וכדלקמן סי' תסז סנ"ב שאין הבלוע מפעפע מחתיכה (מכלי) לחתיכה כשאינו שמן מצד עצמו (רק כדי קליפה, כדלעיל בתחלת הסעיף). וראה לקמן סס"ו. הערות לשו"ע אדה"ז. פסקי אדה"ז שם. העו"ב תתנב ע' 75.

שצג) כדלעיל סי' תמז סכ"א, שרק באיסור מחמת עצמו אין ככר שלם מתבטל.

שצד) מ"א שם. וכדלעיל שם.

שצה) כדלקמן סי' תעא ס"ד וס"ח. וראה ח"י ס"ק נד.

שצו) סעיף כג (שגם בטעם חמץ הבלוע ביבש אמרינן חוזר וניעור בפסח).