נז

נז מצה שנתחמצה חימוץ גמור והוציאה מן התנור ברחת של פסח הרי נתחמצה הרחת ואסור להוציא בה עוד מצות אחרותשצז ואם עבר והוציאם צריך לקלפם כמו שנתבאר אבל אם המצה לא היתה חמוצה חימוץ גמור אלא שמחמירין לאוסרה כגון מצה נפוחה או שנתכפלה בתנור שיתבאר בסי' תס"אשצח אף שלכתחלה אין להשתמש בה עוד מכל מקום בדיעבד שעבר והוציא בה עוד מצות מהתנור אין צריך לקלפםשצט וכן אם הוא שעת הדחק שאי אפשר למצוא בקל רחת אחרת חדשה הרי זה כדיעבד ומותר להוציא בה עוד מצות אחרות לכתחלהת:


שצז) הגהות מנהגים הל' ליל הסדר אות פב. של"ה מסכת פסחים נר מצוה ד"ה כתב הב"י (קמא, ב). מ"א ס"ק לז.

שצח) סעיף טז וסכ"ג. והרחת (מרדה) ראה שם סי"א וסכ"ח.

שצט) מ"א סוף ס"ק לז. וראה שו"ת צמח צדק או"ח סי' סא, שאף בספק חמץ אין אוסרים.

ת) ח"י ס"ק נד.