נח

נח השולחנותתא שאוכלים עליהם כל השנהתב והתיבותתג שדרך להצניע בהן אוכלים כל השנהתד נהגותה כל ישראל להגעילן על ידי עירוי מכלי ראשון לפי שלפעמים נשפך עליהם מרק מן הקדירהתו וכבולעו כך פולטו וצריך ליזהר בכל משפטי העירוי שנתבאר למעלהתז ועכשיו נוהגיןתח במדינות אלו להגעילן על ידי עירוי עם אבן מלובן לפי שלפעמים מניחים עליהם פשטיד"א חמהתט (פת חמה) אבל סתם תיבות שאין דרך להצניע בהן מאכלין חמין אין צריך להגעילןתי:


תא) ראבי"ה סי' תסד. הגהות מיימוניות סוף הלכות חמץ ומצה. טור ושו"ע ס"כ.

תב) פר"ח ס"כ.

תג) ראבי"ה והגהות מיימוניות שם. טור ושו"ע שם.

תד) טור ושו"ע שם.

תה) ראבי"ה והגהות מיימוניות שם. ב"י ד"ה השולחנות. ואם אי אפשר להגעילם, ראה עצה אחרת לקמן סס"ה.

תו) ראבי"ה והגהות מיימוניות שם. טור ושו"ע שם.

תז) סעיף כח-ט.

תח) ח"י ס"ק נה.

תט) שו"ת מהר"י ווייל סי' קצג. ח"י שם.

תי) ב"ח סט"ו ד"ה השולחנות. מ"א ס"ק לח.