נט

נט נוהגות הנשים שלא להשתמש בפסח בקדירה שעירו ממנה רותחין תחת האבןתיא ויש שנתנו טעם למנהג זהתיב לפי מה שנתבאר ביורה דעה סי' ק"התיג שלכתחלה אסור לערות מכלי כשר שיש בו שומן כשר לתוך נר דולק משומן טריפה לפי שההבל עולה מהתחתון לעליוןתיד דרך עמוד הנצוק המחברםתטו והוא הדין כאן הבל החמץ הנפלט מכלי התחתון הנגעל עולה להעליון דרך עמוד הנצוק המחברם (ולפי טעם זה אין לאסור אלא כשמערה על כלי הנגעל מתוך הקדירה עצמה ולא נפסק הקלוחתטז) ואם עבר והשתמש בפסח באותה קדירה הרי התבשיל מותר אפילו באכילהתיז:


תיא) ט"ז סוס"י תנב.

תיב) ח"י ס"ק נה. לפי הטעם שכתב במנחת [יעקב] כלל כג ס"ק יב.

תיג) סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו, וראה רמ"א שם ס"ג.

תיד) ש"ך שם ס"ק יא. מנחת יעקב שם.

תטו) רמב"ם הל' מאכלות אסורות פי"ב הי"ב. תוספות יום טוב ע"ז פ"ה מ"ז. רא"ש שם סי' כו. ט"ז יו"ד שם ס"ק ו. מנחת יעקב שם.

תטז) ראה לעיל ס"ל שכשמגעיל על ידי אבן סגי בנפסק הקילוח.

תיז) רמ"א שם. ח"י שם.