ו

ו כל כלי חרס שנשתמש בו חמץ בחמין שהיד סולדת בולז בענין שכיוצא בו בשאר כלים צריכין הגעלהלח אבל כלי חרס אין לו תקנה על ידי הגעלה שהתורה העידה על כלי חרס שאינו יוצא מידי דופיולט (פירוש גיעולמ הנבלע בו) לעולם אפילו יגעילנו כמה פעמים אלא לעולם פולט הוא מעט מעט בכל הגעלה ועיקר גיעול הבלוע בתוכו אינו נפלט ממנו לגמרימא וכשיבשלו בו היתר אפילו אחר כמה הגעלות יפלוט מעט מהבלוע שבתוכו לתוך התבשיל והיכן העידה תורה כך גבי כלים הבלועים מנותר שאמרה תורהמב וכלי חרס אשר תבושל בו ישבר למדנו מכאן שאין הגעלה מועלת לכלי חרסמג:


לז) לענין כלי שני, ראה לקמן סל"ב-ג.

לח) משא"כ בענין שבשאר הכלים סגי במילוי ועירוי, כדלקמן סס"א.

לט) גמרא דף ל ע"ב. טור ושו"ע סכ"ב. וראה גם לקמן סמ"ג.

מ) ראה המכתם שם ד"ה והתורה שהוא מלשון דופי.

מא) ראה מ"מ וציונים.

מב) ויקרא ו, כא.

מג) רש"י בחומש ובגמרא שם.