ס

ס כל הכלים שנשרה ונכבש בהן חמץ כ"ד שעות רצופיםתיח אפילו נכבש במשקה צונן כגון ששרה פתיתי לחם במים צוננים ושהו מעת לעת בתוך הכליתיט הרי זה כאלו נתבשלו בתוכו שכל הכבוש הוא כמבושלתכ וצריך להגעילו בתוך כלי ראשוןתכא (מעיקר הדין אם הוא בן יומו מבליעת האיסור כמו ש[נ]תבארתכב ויש אומריםתכג אפילו אינו בן יומו) ואין צריך לומר אם עמד בתוכו משקה של חמץתכד כגון שכר של חטים ושעורים וכיוצא בו שצריך להגעילו בכלי ראשון אם עמד בתוכו כ"ד שעות רצופים (והוא בן יומו או אפילו אינו בן יומו אלא שרוב תשמיש כלי זה כל השנה הוא להשהות משקה חמץ בתוכו מעת לעת או יותר ויש אומרים שאפילו רוב תשמישו אינו כן ואינו בן יומו הדין כן כמו שנתבארתכה) ואפילו הוא כלי מזופף מתוכו מועלת לו הגעלהתכו.

ואם חושש שלא יתרפה הזפת ע"י הרותחין ורוצה להכשירו בלא הגעלהתכז יכשירנו על ידי מילוי ועירוי שלש פעמיםתכח דהיינו שימלאנו מים אפילו צוננין על כל גדותיו וישהו בתוכו כ"ד שעות רצופין או יותר ואח"כ יערה ממנו את המים וימלאנו מים אחרים וישהו בתוכו כ"ד שעות רצופין או יותר ואח"כ יערה אותם ממנו ויחזור וימלאנו מים אחרים וישהו בתוכו כ"ד שעות רצופין או יותר וג' מעת לעת הללו אינם צריכים להיות רצופין אלא אפילו מפוזרין כמו שנתבאר ביורה דעה סי' קל"התכט עיין שם כל טעמי דין זה:


תיח) ראה שו"ע יו"ד סי' קלה סי"ב. ט"ז שם ס"ק טו וש"ך שם ס"ק לא. לקמן סי' תעג סוף סכ"ט.

תיט) ירושלמי. הגהות מיימוניות סוף הל' חמץ ומצה. מ"א ס"ק יז.

תכ) כדלעיל סי' תמז סכ"ז וש"נ.

תכא) רשב"א בתורת הבית הקצר בית ה שער ו (סו, א). טור ושו"ע יו"ד סי' קלה סט"ו (דלא מהני עירוי מכלי ראשון אפילו כשבליעתה היתה בצונן). וראה דעה הב' – לקמן סוף סס"ד.

תכב) לעיל סל"א (שבזה לדברי הכל אין הולכים אחר רוב תשמיש, ולא סגי בעירוי מכלי ראשון).

תכג) דעה הב' דלעיל סכ"ו, שאפילו באינו בן יומו אין הולכים אחר רוב תשמיש.

תכד) טור ושו"ע סכ"א.

תכה) סכ"ו וסל"א (וכדלעיל במוסגר הקודם, אלא שנוסף גם האופן שרוב תשמישו משקה חמץ). וראה לקמן סע"ב.

תכו) טור. לבוש סכ"א. טור ושו"ע יו"ד שם סט"ו.

תכז) רוקח סי' רנח. הגהות מיימוניות סוף הל' חמץ ומצה. מרדכי רמז תקסו (לפירוש בגדי ישע שם ס"ק נט). טור (שהגעלה עדיף מעירוי). ב"ח ד"ה ומ"ש רבנו לא שנא.

תכח) ירושלמי סוף פ"ב. טור ושו"ע סכ"א.

תכט) סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו, וראה שו"ע שם סי"ב.