סב

סב ונהגו שלא להשתמש בפסח בכלים שהיה בהן יי"ש תמיד כגון חביות ונודות שדרך להכניס בהן יי"ש לקיום ואין טעם וריח יי"ש נפלט מהן אפילו על ידי הגעלה בכלי ראשוןתנ וגרועים הם מבית שאור וחרוסתתנא ומכל מקום אם בישל אותם היטב במים עם אפר עד שנסתלק מהם הריח לגמרי מועלת להם הגעלה אחר כךתנב:


תנ) לבוש סכ"א. מ"א סוף ס"ק לט.

תנא) שבמקום שאי אפשר ללבן מתירים בהגעלה, כדלעיל סמ"ד. משא"כ כאן שנשאר ריח היי"ש.

תנב) ט"ז ס"ק כז. ח"י ס"ק נז. וראה לקמן סי' תנב סכ"ח. שו"ת צמח צדק סי' נב.