סה

סה תנור של בית החורף (פירוש תנור גדול המוקף קכלי"ן סביב שמחממין בו בית החורף) אסור להניח בפסח שום דבר על גביו מלמעלהתע או בתוך התנור קטן שבתוכותעא (פירוש כמו שעושין במקצת תנורי בית החורף שמניחין חלל בין הקכלי"ן ומקיפין אותו בקכלי"ן מג' רוחותיו ועושין כיסוי מלמעלה על אותו חלל ונעשה כתנור קטןתעב) כדין כלי חרס שנשתמש בו חמץ בחמין שנתבאר למעלהתעג שהרי כל השנה רגילות להניח שם פשטיד"א ושאר חמץתעד בשעה שהתנור מתחמם ונבלע שם טעם חמץ על ידי חום האור ואינו יוצא מידי דפיו לעולםתעה ואפילו אם רוצה להסיק את התנור היסק גדול אף על פי כן אין החמץ נפלט משם על ידי היסק זה שהוא בתוך חלל התנור שהרי אין החמץ נבלע שם דרך חלל התנור אלא דרך גביו וכבולעו כך פולטותעו כמו שנתבאר למעלהתעז.

ומי שרוצה להשתמש בפסח על גבי התנור מניח עליו חתיכת ברזלתעח או שאר דבר שאין משתמשין בו בפסחתעט ועל גבי זה הדבר המפסיק מותר להניח אפילו מאכלים חמים בשעה שהתנור מתחמם בפסח אבל אם הניח סדין עליו אין להניח על הסדין אלא מאכל צונן בשעה שהתנור צונן כמו שנתבאר למעלהתפ.

אבל בתוך התנור קטן שבתוכו אין להניח תבשיל (רותחתפא) אפילו על גבי חתיכת ברזל ואפילו התנור הוא צונן לפי שאף גגו של תנור קטן זה הוא בלוע מחמץ שהרי כל השנה מניחין בתוכו קדירות רותחות ועולה ההבל מהתבשיל שבקדירות ונבלע בגגו ואף על פי שגג זה לא הזיע זיעה חמה שהיד סולדת בותפב ולפיכך אינו אוסר בדיעבדתפג אם העמיד תחתיו קדירה רותחת שהעמידו תחתיותפד בפסח מכל מקום לכתחלה אין להעמידה שם אלא אם כן הטיח בטיט את כל התנור קטן זה מתוכו ואת גגו ואת קירותיו סביב ואת קרקעיתותפה ויהא עובי הטיט כרוחב גודלתפו כמו שיתבאר בסימן תס"אתפז:


תע) שו"ת מהר"י ווייל סי' קצג. רמ"א סכ"ב.

תעא) מהרי"ל הל' מאכלות אסורות בפסח (ע' קלו). מהר"י ווייל שם. ב"ח סי' תמז ס"ה ד"ה ומ"ש ורש"י. מ"א כאן ס"ק מד. ט"ז ס"ק כח.

תעב) ב"ח וט"ז ומ"א שם.

תעג) סעיף מג.

תעד) מהרי"ל ומהר"י ווייל שם (פשטידא). מ"א שם (קרעפל"ך).

תעה) גמרא ל, ב. מהרי"ל ומהר"י ווייל ומ"א שם.

תעו) מ"א שם.

תעז) סעיף ח וסי"א.

תעח) מהרי"ל שם. מ"א שם. ח"י סי' תסא.

תעט) שלא יהיה דינו כקדרה, שיתבאר דינה לקמן סס"ז-ח בדיעבד.

תפ) סעיף מח (שסדין מועיל למאכל חם רק כשהגעילו) וסנ"א.

תפא) ראה מ"מ וציונים.

תפב) מ"א סוף ס"ק מד. וכדלעיל סמ"א שאז אינו אוסר.

תפג) ט"ז סוף ס"ק כח.

תפד) לכאורה כפל הלשון, וראה מ"מ וציונים.

תפה) מ"א סי' תסא ס"ק ב. ח"י סי' תסא ס"ק ג.

תפו) ח"י שם.

תפז) סעיף ב (בכדי אצבע, דהיינו גודל).