סו

סו ואם שכח והניח מצה חמה בתוך תנור קטן זה או על גבי תנור בית החורף בלי שום דבר המפסיק בינתים צריך לקלוף תחתוניות המצה שנגע בגוף התנורתפח (דכיון שהאיסור הוא בלוע בתנור אינו אוסר יותר מכדי קליפהתפט אפילו בתוך הפסח כמו שנתבאר למעלהתצ) אפילו היה התנור צונןתצא ואם היה התנור חם אף על פי שהמאכל שהניח עליו היה צונן צריך ליטול ממנו כדי קליפה.

ואם הוא מאכל שמן כולו אסורתצב ולמנהג מדינות אלו שאין מחלקין בין כחוש לשמן בכל ענין כולו אסור אלא אם כן הוא מאכל שאין שייך בו שמנונית כגון מצה וכיוצא בו כמו שנתבאר בסי' תמ"זתצג:


תפח) ט"ז סוף ס"ק כח. מ"א סוף ס"ק מד (שרק כשהוא בקדירה התבשיל מותר בדיעבד).

תפט) מ"א ס"ק לז.

תצ) סעיף נו וש"נ.

תצא) ראה רמ"א יו"ד סי' קה סוף ס"ג. ש"ך שם ס"ק י. וכאן שהוא איסור בלוע וביבש, לכל הדעות לא נאסר אלא כדי קליפה.

תצב) שמפטם את טעם החמץ שבלוע בו (כדי קליפה), כדלעיל סי' תמז ס"ו, ולקמן סי' תסז סנ"א וש"נ. וראה פסקי אדה"ז ע' 157. העו"ב תתנב ע' 72.

תצג) סעיף ז.