סז

סז אבל אם הניח שם תבשיל בקדירה אפילו היה התנור חם התבשיל מותר אפילו אם מקום מושב הקדירה היה מלוכלך מחמץ בעין אף על פי כן אם אין בו חשש שמנונית אינו אוסר יותר מכדי קליפה ובעובי שולי הקדרה יש יותר מכדי קליפהתצד.

וגם הקדירה יש להתיר אם ברי לו שמקום מושבה היה נקי שלא היה שם משהו חמץ בעין שהאיסור הבלוע בתנור אינו נפלט לקדירה שעליותצה כמו שנתבאר ביורה דעה סי' צ"בתצו שאין איסור בלוע יוצא מדופן לדופן בלא רוטב עיין שם:


תצד) מ"א ס"ק מד. וראה העו"ב רכט ע' ז.

תצה) ט"ז ס"ק כח. מ"א ס"ק מד. ח"י ס"ק סג.

תצו) סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו, וראה רמ"א שם ס"ח. ט"ז שם ס"ק כט. וראה גם לעיל סמ"א. פסקי אדה"ז ע' 126.