סח

סח וכן אם הניח קדרות רותחות בפסח בתוך התנור של בית החורף לאחר שהוסק כבר אף על פי שלפעמים מניחין שם קדירה של חמץ הרי התבשיל מותר אפילו באכילה וגם הקדירה מותרת אם היה מקום מושבה נקי מחמץ בעין ואף על פי שגג התנור הזיע תחתיו מבפנים מחמת חום התבשיל שתחתיו ובזיעה זו יש טעם חמץ שנפלט לתוכה מגג התנור שנבלע בו טעם חמץ על ידי הזיעה שהזיע כשהיו תחתיו קדירות רותחותתצז מכל מקום כיון שכבר הוסק התנור הרי נתלבן גגו על ידי השלהבת ונשרף כל החמץ הבלוע בותצח ואף על פי שכשהסיק את התנור לא נתכוין להכשיר גגו לפסח על ידי היסק זה אין כונה זו מעכבת בדיעבדתצט עיין סימן תס"אתק:


תצז) שעי"ז נאסרים התבשיל והקדרה (כדלעיל סמ"א) כשהניחם בתנור קודם שהוסק.

תצח) כדלעיל ס"ז-ח שתנור של חרס שהסיקו בפנים נשרף האיסור הבלוע בתוכו.

תצט) מ"א סוף ס"ק מד.

תק) שאם רוצה לאפות בו מצות, צריך לכוין להתירו ולהוליך הגחלים על פני כולו.