ז

ז ומכל מקום קבלו חכמיםמד שיש לכלי חרס הכשר על ידי ליבון באור דהיינו שיסיקנו כל כך עד שיהיו ניצוצות ניתזים ממנהמה שאז נשרף ונכלה כל האיסור הבלוע בתוכומו:


מד) גמרא שם, ובזבחים צו, א.

מה) ירושלמי סוף ע"ז (בסכין. וכדלקמן סי"ג). טור ושו"ע סי' תסא ס"א (בתנור). לקמן שם ס"א. וראה לקמן ס"י, שבכלי מתכות שנכשרים ע"י הגעלה סגי בליבון קל המבואר שם, משא"כ בכלי חרס צריך ליבון גמור המבואר כאן.

מו) בדק הבית בית ד שער ד (לז, ב) ד"ה עוד כתב וכלי חרס. איסור והיתר כלל נח אות יט (בטלאי, גם כשצריך ליבון גמור). שו"ת הרשב"א ח"א שעא (בטלאי, גם בליבון קל ע"י גחלים). וכדלקמן סל"ח. וראה גם לקמן ס"י וסי"ג וסס"ח. סי' תנב סי"ט. קובץ דברי תורה יב ע' לד.