עא

עא כלי עץ המצופים בסממנים דינם ככלי חרס שאין הגעלה מועלת להם אם נשתמש בהם חמץתקכג בחמיןתקכד שהסממנים מעכבים על מי ההגעלה שלא יפליטו מה שבלוע בתוך העץ שתחתיהםתקכה (אבל אם לא נשתמש בהם חמץ אינם אסורים בפסח אלא במקום שנהגו להחמירתקכו כמו שנתבאר למעלהתקכז):


תקכג) רא"ש פ"ב סוס"י ח, בשם רבנו האי. טור ושו"ע סכ"ד.

תקכד) ארחות חיים סי' צח. ב"י ד"ה כתב רבנו האי.

תקכה) לבוש. וצ"ע בסעיף לח (הגהת מהרי"ל).

תקכו) רמ"א סכ"ד.

תקכז) סוף סס"ט וריש ס"ע. וראה לקמן סי' תסז סכ"ג.