עג

עג כל כלי זכוכית אפילו נשתמש בהן חמץ בחמין כל השנה ואפילו אותם ששהה משקה חמץ בתוכם כמה ימים ושנים כגון צלוחיות שפיהם צר שדרך להכניס בהם שכר לקיום אין צריכים שום הכשר לפסח אלא די להם בשטיפה כדינה לפי שהם חלקים וקשים ואינן בולעים כלוםתקמב.

ויש אומריםתקמג שאפילו הגעלה אינה מועלת לכלי זכוכית שנשתמש בהן חמץ בחמין או על ידי כבישה מעת לעתתקמד דכיון שתחלת ברייתן הוא מן החול הרי הן ככלי חרס וכן המנהג פשוט במדינות אלותקמה.

לפיכך נוהגין שלא להשתמש בפסח בשום כלי זכוכית שיש לחוש בו שמא עירו לתוכו משקה חמץ חם או שמא נשתהה בתוכו משקה חמץ מעת לעת אבל אם עבר והשתמש בו בפסחתקמו אפילו בחמין בלא שום הכשר הרי חמין הללו מותרין אם רוב תשמיש כלי זה כל השנה הוא בצונן פחות מעת לעתתקמז אבל אם רוב תשמישו כל השנה הוא בחמין או אפילו בצונן אלא שרוב הפעמים דרך להשהות משקה חמץ בתוכו מעת לעתתקמח או יותר כגון צלוחיות שפיהם צר שדרך להכניס בהן יי"שתקמט לקיום אף בדיעבד אסורין החמין שנשתמשו בו או המשקה שעמד בו מעת לעת אלא אם כן הכשירו קודם שנשתמש בו על ידי הגעלהתקנ או על ידי מילוי ועירויתקנא:


תקמב) ראבי"ה סי' תסד (ע' 91). שו"ת רשב"א ח"א סי' רלג. ר"ן פ"ב (ט, א סוף דיבור הראשון). שו"ע סכ"ו. וראה מ"מ וציונים.

תקמג) מרדכי רמז תקעד, ואגור סי' תשלז, בשם רבנו יחיאל מפרי"ש. רמ"א סכ"ו. סמ"ג ל"ת עח (ל, ב). הובא בב"י ד"ה ולענין כלי זכוכית.

תקמד) ראה לעיל סס"א, שבזה מועלת הגעלה או מילוי ועירוי אפילו בחרס, וכאן בזכוכית חושש לדעת האוסרים. וראה שו"ת צמח צדק או"ח סי' קה. יגדיל תורה (נ.י.) יב ע' לא. הערות לשו"ע אדה"ז. הוספות למנחת פתים או"ח סי' תנא סכ"ו. אמרי יושר ח"ב סי' קמד. מ"מ וציונים. העו"ב תשנ ע' 120.

תקמה) אגור סי' תשלו. רמ"א סכ"ו. וראה לעיל סי' פז קו"א ס"ק א.

תקמו) דרכי משה ס"ק יט. ט"ז ס"ק ל. מ"א ס"ק מט.

תקמז) שבזה מותר גם לדעה הא' דלעיל סע"ב. וראה מ"מ וציונים.

תקמח) שבפחות מזה אינו מפליט בכלי גם היי"ש החריף. ראה מ"מ וציונים. העו"ב תתמט ע' 55.

תקמט) ראה לעיל סס"ב-ג (אם מועלת הגעלה בכלים של יי"ש שאינם של חרס). מ"מ וציונים. פסקי הרב ע' מח.

תקנ) מ"א שם. ח"י ס"ק סח.

תקנא) שמועיל כשנאסר ע"י כבישה מעת לעת, כדלעיל ס"ס-סא (ומותר כאן בדיעבד, אפילו להאוסרים מילוי ועירוי בכלי זכוכית). וראה אמרי יושר שם.