ח

ח במה דברים אמורים כשמסיקו מבפנים (פירוש בתוך חלל הכלי) וגם דרך היסקו כל השנה הוא מבפניםמז כגון תנור של חרסמח וכיוצא בו אבל כלי חרס שדרך היסקו כל השנה הוא מבחוץ כגון קדרה ומחבת וטפקא של חרסמט דהיינו כלי חרס שמסיקין אותו תחתיו מלמטה ואופין על גביו מלמעלה אף אם הוא רוצה להכשירו ע"י היסק מבפניםנ כגון שימלאנו גחלים בוערותנא אין זה מועיל כלום גזירה שמא יחוס עליו שלא יתבקע מחמת הגחליםנב כיון שאין זה דרכו בכל השנה ולא ימלאנו גחלים בוערות ויסיקנו מבחוץנג והיסק חיצון אינו מועיל כלום מן התורה שהרי האיסור נשתמש ונבלע בפנימית הכלי וצריך להפליטו גם כן דרך פנימית הכלי דכבולעו כך פולטונד כמו שיתבארנה וכשמסיקו מבחוץ אין האיסור נפלט דרך פנימית הכלי על ידי היסק חיצון זהנו:


מז) תורת הבית הקצר בית ד שער ד (לז, א). ב"י ד"ה וכוביא. טור יו"ד סי' קכא. ח"י כאן ס"ק יג.

מח) גמרא שם ל, ב. מ"א ס"ק ד. ח"י ס"ק ט.

מט) טור ושו"ע סי' תסא ס"ב, ולקמן שם ס"ד (שרק חדשה מותר). ב"י שם, בדעת רבינו ירוחם נתיב ה ח"ב (לט, ד) והטור. וכדלקמן סי"א, וש"נ (שרק בלבנים ועפר אין לחוש שמא יתבקע).

נ) גמרא שם. תורת הבית שם.

נא) רא"ש פ"ב סי' ז. טור ושו"ע שם.

נב) גמרא שם. טור ושו"ע ס"א.

נג) רש"י שם ד"ה חייס. הובא בפר"ח ס"א ד"ה ומ"ש ולא עביד.

נד) גמרא שם.

נה) סעיף יא (שהיסק מבחוץ אינו מועיל), וסי"ג (כבולעו כך פולטו), וסל"ח (במוסגר, לענין הגעלה), וסס"ה (לענין תנור). סי' תנב ס"ב (לענין הגעלה). וראה קובץ דברי תורה יב ע' לד ואילך.

נו) טור בשם יש מפרשים, ושו"ע ס"ב. וכ"ה לקמן סי"א. וראה הערות לשו"ע אדה"ז.