ט

ט ואפילו אם רוצה להסיקו מבפנים ומבחוץ כגון שמכניסו ריקן לתוך התנור מלא אש ששלהבת עולה מכל צדדי הכלי ומלבנו יפה מבפנים ומבחוץ אין זה מועיל כלום גזירה שמא יחוס עליו שלא יתבקע ויוציאנו מן התנור טרם שיתלבן יפה יפהנז עד שיהיו ניצוצות ניתזים ממנונח אבל אם מחזירו לתוך כבשן מלא אש שמצרפין בו כלי חרס חדשים הרי זה מותר להשתמש בו בפסחנט דכיון שמכניסן להיסק גדול כזה בודאי אינו חושש עליהם אם יתבקעו:


נז) רא"ש פ"ב סי' ז. טור ושו"ע ס"א. ט"ז ס"ק ב.

נח) כדלעיל ס"ז וש"נ.

נט) ראבי"ה סי' תסד (ע' 80), בשם שאילתות מטות שאילת קלז. רא"ש שם. טור ושו"ע שם.