י

י ואפילו אם אינו מגעיל כל הכלים בבת אחת אלא מגעילן זה אחר זה לא די שיהא במים ס' כנגד כל כלי וכלי בלבדו אלא צריך שיהא בהם ס' כנגד כולם ביחד לפי שגיעול הנפלט מכלי הב' או הג' הרי גם גיעול הראשון חוזר וניער ומצטרף עם גיעול הב' וג' ואוסרין את המים שאין בהם ס' כנגדןנד כמו שנתבאר ביו"ד סי' צ"טנה ע"ש:


נד) שו"ת רשב"א ח"א סי' רסב. הובא בב"י ד"ה כתב הרשב"א, ודרכי משה ס"ק ב. ש"ך יו"ד סי' קכא ס"ק כ. מ"א כאן ס"ק ו. פר"ח ס"ב.

נה) סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו, וראה רמ"א שם ס"ו (בחתיכה).