יד

יד במה דברים אמוריםע כשמגעיל כלי חלב לבדם או כלי בשר לבדם אבל אם מגעילם ביחדעא דהיינו שתוחב אותם ביורה בבת אחת ממשעב צריך ליזהר שיהיה במים ששים כנגד אחד מהםעג או שיהיה אחד מהם אינו בן יומו שאם שניהן הן בני יומן ואין במים ששים כנגד אחד מהם הרי נאסרו המים מחמת פליטת הבשר ופליטת החלב המעורבת בהם וחוזרין ואוסרין את הכלים ואת היורהעד אבל כשאינו מגעילן ביחד אף על פי שמגעילן ביורה אחת אלא שמכניסן זה אחר זה לא נאסרו המים כלל לפי שיש כאן נותן טעם בן נותן טעם של היתרעה קודם שיבוא לכלל איסור דהיינו מן הבשר או החלב לכלי ומן הכלי להמים שביורה ועדיין הכל היתר כיון שעדיין לא נפלט לתוך המים אלא טעם חלב לבדו או טעם בשר לבדועו:


ע) זה שקודם שעה ה' הותר להגעיל כמה כלים יחד.

עא) הגהת סמ"ק סוס"י רכב (ע רלב ד"ה פי'). הגהות מיימוניות (קושטא) פ"ה הכ"ג (קכט, סע"ב). שו"ע ס"ב. רמ"א יו"ד סי' צה ס"ג.

עב) רמ"א שם. מ"א ס"ק ח.

עג) ראה שערי יו"ד ע' שח.

עד) תוס' חולין קיב, א סד"ה הראשון. ס' התרומה סי' סא. הגהת סמ"ק והגהות מיימוניות שם.

עה) אף שכאן אין ג' נותני טעם של היתר (כדלעיל סי"ג).

עו) איסור והיתר כלל לד דין יז. דרכי משה שם ס"ק ג (דבדיעבד שרי). רמ"א שם. וראה מ"מ וציונים. פסקי אדה"ז ע' 164.