טו

טו וכל זה מעיקר הדין אבל כבר נהגו במדינות אלו להחמיר להגעיל היורה תחלה אף אם אינה בת יומה ומגעיל בתוכה קודם שעה ה'עז.

וכן נהגו שלא להגעיל שום כליעח כשהוא בן יומועט אף שהוא יחידיפ ויש במים יותר מס' כנגדופא ואפילו רוצה להגעילו קודם שעה ה'פב לא יגעילנו כשהוא בן יומו גזירה שמא יטעו להגעיל כלי הבלוע משאר איסורי תורה כשהוא בן יומופג ולא ידקדקו אם יש במים ס' כנגדו ויחזרו המים ויבלעו בכלי ויאסרו אותם אם אין בהם ס' כנגדו שהרי אין כאן נותן טעם בן נותן טעם של היתר אלא של איסור הבלוע בכלי:


עז) ב"ח בסוף הסימן. מ"א סוף ס"ק ו. פר"ח ס"א ד"ה סוף דבר.

עח) משא"כ שלחנות, כדלעיל ס"ז (ראה ח"י ס"ק יד).

עט) הגהת סמ"ק סוס"י רכב (ע' רלב ד"ה פי'). רמ"א ס"ב.

פ) ט"ז ס"ק ח.

פא) ח"י ס"ק יד.

פב) מ"א ס"ק ט. ח"י שם.

פג) מ"א שם.