טז

טז ויש חולקין על כל זהפד ואומרים אף כשמגעיל משעה ה' ואילך אין צריך להגעיל היורה תחילה אף שהיא בת יומה וכן אין צריך שיהא במים ס' כנגד הכלים אף אם הם בני יומן לפי שכל זמן שהכלים טרודים לפלוט הגיעול הבלוע בהם אינן בולעים כלום מהגיעול הנפלט מהם ולא הן מהגיעול הנפלט מן היורה שמחמת טרדתם לפלוט אין בהם כח לבלוע רק שצריך הוא להזהר שלא ישהה הכלים בתוך היורה יותר מדאיפה אלא ישהה אותם שם באומד הדעתפו בכדי שיפליטו כל גיעולם ויוציאם מיד שאם ישהה אותם שם לאחר שהפליטו כל גיעולם הרי הם חוזרין ובולעין מגיעול הנפלט מהם כבר או מן גיעול הנפלט מן היורה דכיון שאינם טרודין עוד לפלוט הרי הם חוזרין ובולעין ונאסרין אם הם בני יומן ואין במים ס' כנגדן או אם היורה היא בת יומה אף על פי שיש במים ס' כנגדןפז:


פד) ראבי"ה סי' תסד (ע' 85). רא"ש פ"ב סי' ז. טור (סוף הסימן). ולמדוהו מדין בשר שנפל בחלב שבגמרא חולין קח, ב (כי נייח הדר פליט), לפירוש רשב"ם בתוס' שם ד"ה שנפל (דנייח מבליעתו). ורוקח סי' רנ למד כן מגמרא שם ח, ב (לגבי סימנים).

פה) ראבי"ה שם (סוף ע' 83). טור ושו"ע ס"א (כפירוש הגר"א שם). איסור והיתר כלל נח דין סד.

פו) כדלעיל ס"ד.

פז) שמ"מ אין בהם ס' כנגד היורה, כדלעיל ס"ח.