יז

יז וכן צריך ליזהר שלא להגעיל ביחד כלים שנבלע בהם איסור מרובה עם כלים שנבלע בהם איסור מועטפח כגון כפותפט שרוב תשמישן בכלי שניצ ואין צריך לומר כוסות שרוב תשמישן בצונןצא לא יגעילנו בבת אחת עם קערות שרוב תשמישן על ידי עירוי מכלי ראשון ואין צריך לומר עם קדירות של מתכות או עם כפות שמגיסין בהם הקדירהצב (אלא מתחלה יכניס ליורה הכלים שבליעתן מועטת ואח"כ יכניס הכלים שבליעתן מרובהצג) שממהרין לפלוט גיעול הבלוע מהם ולאחר שפלטו כל גיעולם שאינם טרודין עוד לפלוט הרי הם חוזרין ובולעין גיעול הנפלט מכלי שבליעתן מרובה.

וכן צריך ליזהר שלא להגעיל מקצת כלי אחד ב' פעמים כגון כשמגעיל כלים גדולים שאי אפשר להכניס כל הכלי בתוך היורה בבת אחת לא יגלגלו ביד סביב במים שלא יחזור ויכניס במים ממקצת שכבר הוגעל פעם אחת ופלט כבר כל גיעולו ועכשיו כשחוזר ומכניסו במים הוא חוזר ובולע גיעול שפלט כבר או גיעול שנפלט משאר כלים שהוגעלו כבר או גיעול שנפלט מהיורה כיון שעכשיו אינו טרוד עוד לפלוט אלא כיצד יעשה יכניס במים חצי הכלי או שלישיתו ויוציאנו לאחר שפלט גיעולו ויחזור ויכניס צד השני ויצמצם כפי יכולתו שלא יכניס מקצת אחד פעמייםצד:


פח) ראבי"ה הל' הגעלה (ע' 83). שו"ת רשב"א ח"א סי' רסג (לדעה זו). טור סי' תנא. מרדכי רמז תקעז (שרק קודם זמן איסורו מותר). שו"ע שם ס"ט וכאן ס"א.

פט) מ"א ס"ק ב.

צ) כדלעיל סי' תנא סל"ב.

צא) כדלעיל שם סע"ב.

צב) ראה מה שהגיה בקונטרס השלחן (ועל פי הוספת סימני המוסגר אין צריך להגיה).

צג) מ"א ס"ק ו.

צד) ראבי"ה סי' תסד (ע' 89). והגהות מיימוניות סוף הל' חמץ ומצה. מהרי"ל הל' הגעלה (ע' יז). רמ"א סי' תנא ס"ט (שרק קודם זמן איסור אין לחשוש לזה). הובא בט"ז כאן ס"ק ה. טור (שאחר זמן פליטתן יש לחוש שיבלעו).