יח

יח ויש אומריםצה שאין צריך ליזהר בכל זה אף על פי שמגעיל משעה ה' ואילך והכלים הם בני יומן ואין במים ס' כנגדן והיורה היא גם כן בת יומה ואין חוששין שמא יחזרו ויבלעו מהגיעול שפלטו או מהגיעול שנפלט מהיורה לפי שאמרו חז"לצו שטבע הרותחין לבלוע ולא לפלוט מה שבלעו כמו שנתבאר ביו"ד סי' צ"בצז וכן אלו הרותחין שביורה בולעין הגיעול הנפלט מהכלים ומן היורה ואינן פולטין את הגיעול שבלעו דהיינו שאינן מבליעין אותו בתוך הכלים כל זמן שהן רותחיןצח דהיינו שמעלין רתיחה ואבעבועותצט ולפיכך אם קדם והוציא את הכלים מן היורה בעוד שהרותחין מעלין רתיחה הרי לא נבלע בהכלים שום גיעול אבל אם הוציא לאחר שנחו מרתיחתן אף על פי שהיד סולדת בו הרי חזרו הכלים ובלעו גיעול שנפלט מהם או מהיורה לכך צריך לחזור ולהרתיח המים ויגעיל הכלים פעם שנית ויוציאם טרם שינוחו המים מרתיחתןק:


צה) ארחות חיים הל' חמץ ומצה סוס"י פח.  כל בו סי' מח (ט, ד). רמב"ן חולין קח, ב. הובא בר"ן חולין שם (מד, א). פר"ח ס"א.

צו) חולין שם, לפירוש הרמב"ן שם. וראה מ"מ וציונים. פסקי אדה"ז ע' 112.

צז) סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו, וראה שו"ע שם ס"א.

צח) רש"י חולין שם ד"ה והכא במאי עסקינן (לגבי חתיכה), ובמחזור ויטרי ע' 255 (לענין הגעלה). ראבי"ה הל' הגעלה (ע' 84).

צט) כדלעיל ס"ג.

ק) ראבי"ה שם. עולת שבת ס"ק א. ט"ז ס"ק ג.