יט

יט ולפי ב' סברות אלו האחרונות מותר להגעיל כלים אף בתוך הפסח (פירוש בחולו של מועד אבל ביו"ט אין להכשיר כליםקא אלא על דרך שיתבאר בסימן תק"טקב ע"ש) אבל לפי סברא הראשונהקג כיון שאין תקנה להגעלה אלא על ידי ביטול בס' או על ידי היתר נותן טעם לפגם אם כן מליל ט"ו שהחמץ אסור במשהו וגם נותן טעם לפגםקד אסור לפי מנהגנוקה אין להכשיר שום כליקו אלא ע"י ליבון באורקז שאז האיסור נשרף ונכלה לגמריקח ואין לחוש בו שמא יחזור ויבלע בכלי:


קא) ט"ז ס"ק ד.

קב) סעיף י ואילך.

קג) תוס' חולין קח, ב ד"ה שנפל  (ששולל ב' הסברות האחרונות; אף שהם בשינוי קצת). פר"ח ס"א (שכל הפוסקים חלוקים על סברה הראשונה בהגעלה).

קד) ראה כל בו סי' מח (י, א), לפירוש ח"י ס"ק א (שזה תלוי בזמן שנאסר במשהו ונותן טעם לפגם). וראה לעיל סי' תמז סי"ח (דקיי"ל שלא נאסרו אלא מליל ט"ו).

קה) כדלעיל סי' תמז ס"ח.

קו) שו"ת הרשב"א ח"א סי' רסב. רמ"א סוף ס"א.

קז) דרכי משה ס"ק ב. רמ"א שם.

קח) כדלעיל סי' תנא ס"ז וש"נ.