תנב סדר וזמן הגעלת כלים ובו ל' סעיפים:

ב

ב (ולאחר שהגעילו על ידי שפה או על ידי אבן ולפיד ישפוך הרותחין מתוכו וישטפנו במים קרים ויחזור וימלאנו מים וירתיחם בתוכו ויגעילנו כמשפט הראשון על ידי שפה או אבן ולפיד אש אם הוא מגעיל בערב פסח משעה חמישית ואילך והכלי הוא בן יומויא כמו שיתבאריב).

וכל זה בכלי שלא נשתמש בו חמץ אלא מתוכו כדרך תשמיש כל הכלים ולכך הוא נכשר על ידי הגעלת הרותחין שבתוכו דכבולעו כך פולטו אבל כלי שנשתמש חמץ גם בצד החיצון שלו כגון כלי ששואבין בו רותחין מכלי ראשוןיג וכן קערה שמכסין האלפס בצד החיצון שלהיד אינן נכשרין על ידי הגעלת הרותחין שמתוכןטו אלא צריך להכניסן כולם לתוך יורה גדולה כדי שיעלה הרותחים על צד החיצון שלהם:


יא) תוס' חולין ק, ב סוף דיבור הראשון. רא"ש פ"ז דחולין סוס"י לח (שמועיל להסוברים שאין אומרים חתיכה נעשית נבלה בשאר איסורים).

יב) סעיף כב (במוסגר), וש"נ. וראה מ"מ וציונים.

יג) מהרי"ל הל' הגעלה (ע' יח). מ"א ס"ק יא. פר"ח ס"ו.

יד) מ"א שם. ח"י ס"ק כ. וכדלעיל סי' תנא סכ"ו (שרגילין כך לפעמים) וסמ"א (שנאסר ע"י הזיעה).

טו) ראה גם לעיל סי' תנא סל"ח (במוסגר).