כא

כא ומכל מקום יש להחמיר ולחוש גם לסברות האחרונות ולפיכך אף אם היורה והכלים אינן בני יומן וגם יש במים ס' כנגד הכלים יזהר בכל מה שצריך ליזהר לפי סברא השניה ובמה שצריך ליזהר לפי סברא שלישיתקיח.

דהיינוקיט שיזהר שלא להגעיל כלים שבליעתם מועטת עם כלים שבליעתם מרובהקכ ושלא להגעיל מקצת כלי שתי פעמיםקכא ושלא להשהות הכלים יותר מדאי שלא יחזרו ויבלעו הגיעול שפלטוקכב ואף על פי שזה הגיעול הוא נותן טעם לפגם וגם יש במים ס' כנגדו מכל מקום אם לא יזהר בדברים הללו הרי זה כמבליע הגיעול בידים בתוך הכלים לפי סברא השניה (שכל זמן שהכלים טרודים לפלוט אינן בולעים כלום ומחמת שאינו נזהר יבלעו) ולכתחלה בודאי אין להבליעו בתוך הכליםקכג שהרי המים שביורה אסורין להנות מהם לכתחלה מחמת שהגיעול בלוע בהם כמו שנתבארקכד וכלים הללו שהוא רוצה להנות מהם ולהשתמש בהם איך יבליע בהם את הגיעול.

וכן יזהר שלא להשהות הכלים עד שינוחו המים מרתיחתם שכשמשהה אותן במים חמים שאינן רותחין הרי זה כמבליע בהם הגיעול בידים לפי סברא השלישיתקכה ומטעם זה צריך ליזהר לכתחלה שלא להכניס הכלים עד שהמים יעלו רתיחהקכו שכשמכניסם קודם לכן יש לחוש שיפליטו ויחזרו ויבליעוקכז ואף שאין הדבר ברורקכח שיבליעו מה שיפליטו ואפשר שלא יספיקו לפלוט ולבלוע קודם שירתיחו המים מכל מקום כיון שלכתחלה אין להבליע בהם הגיעול אף שהוא נותן טעם לפגם ויש במים ס' כנגדו א"כ כל מה שאפשר לו לתקן שלא יבליע כלום צריך הוא לתקן וכיון שלפי סברא השלישית אם יזהר להכניס הכלים ליורה כשהמים רותחין כבר ולהוציאם מהיורה בעוד שהמים הם רותחין בודאי לא יבליעו כלום ואם לא יזהר בכך אפשר שיבלעו צריך הוא ליזהר לכתחלה ולהגעיל בענין שבודאי לא יבלעו כלום ואף על פי שאף אם יבלעו קודם רתיחת המים יפליטו אחר כך כשירתיחו המיםקכט ושוב לא יבלעו כשיזהר להוציאם מהיורה טרם שינוחו המים מרתיחתם מכל מקום לכתחלה צריך לתקן בענין שלא יבליעו כלל שאין להבליע איסור לכתחלה על דעת שיגעילו ויפליטו אחר כך.

וכיון שצריך להזהר בכל דברים הללו כשמגעיל משעה ה' ואילך לפיכך טוב לו לאדם שיזהר להגעיל קודם שעה ה' כדי שלא יצטרך ליזהר ולדקדק בכל דברים הללוקל ויש (מהמדקדקים) שנוהגין להגעיל ג' ימים קודם הפסחקלא:


קיח) מ"א ס"ק ו (להחמיר בכל החומרות אפילו קודם שעה ה', ומכ"ש אחר ה' כשיש ס' ואינם בני יומם). משמעות רמ"א סוף ס"א (ליזהר בכל הדברים הנזכרים אחר שש). וראה מ"מ וציונים.

קיט) שו"ע ס"א.

קכ) כדלעיל סי"ז.

קכא) כלדעיל שם בסוף הסעיף.

קכב) כדלעיל סט"ז.

קכג) ראה מ"מ וציונים.

קכד) סעיף ו.

קכה) כדלעיל סי"ח.

קכו) כל בו סי' מח (י, א). שו"ע ס"א.

קכז) מ"א ס"ק ד.

קכח) ראה ט"ז ס"ק ז.

קכט) עולת שבת ס"ק א, וכדלעיל סוף סי"ח.

קל) שו"ע ס"א.

קלא) מנהגים (קלויזנר) סי' צא. מהרי"ל הל' הגעלה (ע' יד). מטה משה סי' תקמו. מ"א ס"ק ט. ח"י ס"ק יד.