כד

כד ואף אם לא היו במים שביורה ס' כנגד הכלים אין צריך לשפוך המים החוצה ולחזור ולמלאותה מים אחרים להגעילה אלא בעוד מים רותחין הללו בתוכה לאחר גמר הגעלת הכלים מכניס לתוך המים אבן מלובן או לפיד בוער ומתוך כך ירתיחו המים ביותר ויגברו ויעלו על שפת היורה וזו היא הגעלתהקמא כמו שנתבאר למעלהקמב:


קמא) ראבי"ה הל' הגעלה (סוף ע' 83, לדעה דלעיל ט"ז שאינן אוסרות היורה כשהיא טרודה לפלוט). איסור והיתר כלל נח דין ס. ב"ח סוף הסימן. עולת שבת סוף הסימן. וראה מ"מ וציונים.

קמב) סעיף א.