כה

כה לא יניח כלים הרבה לתוך סל אחד מנוקבקמג או לתוך שבכה אחתקמד ויגעילם יחד אלא אם כן הם מונחים שם בריוח שאינם נוגעין זה בזהקמה לפי שבמקום נגיעתם אין הגעלה עולה שם ואף על פי שהמים מגיעים שם שהרי לענין טבילה אין נגיעה זו חשובה חציצהקמו מכל מקום לענין הגעלה צריך שרתיחת המים יגיעו בכל שטח הכליקמז ובמקום נגיעתם אין הרתיחה עולה יפהקמח.

(אבל בתוך כלי שאינו מנוקב לא יגעיל אפילו כלי אחד אף על פי שהוא צף בתוכו ואין נוגעין זה בזה אלא אם כן משהה אותם בתוך היורה כשיעור שנתבאר בסימן תנ"אקמט ע"ש):


קמג) רוקח סי' רנב. מרדכי רמז תקפ. שו"ע ס"ג.

קמד) לבוש ס"ב.

קמה) רמ"א ס"ג.

קמו) לבוש שם. ח"י ס"ק טו. וכמבואר ביו"ד סי' קכ ס"ב, וסי' רא ס"ט.

קמז) לבוש שם.

קמח) ט"ז ס"ק ט.

קמט) סעיף כח. וראה מ"א ס"ק ט.